ข่าวสารน่าสนใจ

23 พฤษภาคม 2562

ขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2555

ขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2555

ด้วย ธนาคารกสิกรไทยได้จัดให้มีการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2555 และได้วางระเบียบการประกวดไว้

ขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2555
 
 
 
 ด้วย ธนาคารกสิกรไทยได้จัดให้มีการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2555 และได้วางระเบียบการประกวดไว้ ดังต่อไปนี้
 
 1. แนวเรื่อง
 ศิลปินสามารถกำหนดแนวเรื่องโดยอิสระ ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์และรูปแบบการแสดงออกในศิลปกรรมร่วมสมัยของไทย
 
 2. ประเภทศิลปกรรม ได้แก่
        2.1 งานศิลปกรรมที่มีลักษณะ 2 มิติ   ได้แก่ งานวาดเส้น (Drawing) งานจิตรกรรม (Painting) คืองานศิลปกรรมประเภทการวาด ระบายหรือเทคนิคการปิดปะ  และ งานภาพพิมพ์ (Print) คืองานศิลปกรรมประเภทศิลปะภาพพิมพ์ ในประเภทและกระบวนการภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ (Intaglio) ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ไม้ (Wood Cut / Wood Block) ภาพพิมพ์แม่พิมพ์แผ่นยาง (Lino Cut) หรือ กระบวนการภาพพิมพ์แบบต่างๆ เช่น ภาพพิมพ์แม่พิมพ์หิน (Lithograph) หรือ ภาพพิมพ์ชิ้นเดียว (Monoprint)
         2.2 งานศิลปกรรมที่มีลักษณะ 3 มิติ  ได้แก่ งานประติมากรรม (Sculpture) คืองานประเภทการปั้น หล่อ แกะสลัก การเชื่อมโลหะ หรือวัสดุสมัยใหม่
   
 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานและลักษณะงานที่ส่งเข้าประกวด
        3.1 เป็นศิลปินสัญชาติไทย หรือศิลปินต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
        3.2 เป็นผู้สร้างผลงานจากความคิดของตนเองและเป็นงานที่ทำด้วยฝีมือของตนเอง
        3.3 เป็นศิลปกรรมที่ไม่เคยแสดง ณ ที่อื่นใดมาก่อน
 
 4. การส่งงานเข้าประกวด
        4.1 ศิลปินมีสิทธิ์ส่งงานเข้าประกวดได้ประเภทละไม่เกิน 2 ชิ้น และส่ง ณ จุดรับงานแห่งเดียวกันตามข้อ 4.8
        4.2 ขนาดของงานที่ส่งเข้าประกวด
               - ประเภทงาน 2 มิติ จะต้องมีขนาดด้านละไม่เกิน 2 เมตร (รวมกรอบ)
               - ประเภทงาน 3 มิติ จะต้องมีขนาดกว้าง ยาว และสูงไม่เกินด้านละ 1 เมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)
        4.3 งานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องใช้วิธีการและวัสดุที่คงทนถาวร
        4.4 งานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมจะติดตั้งได้
        4.5 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องศึกษาในระเบียบการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2555 และยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ จากนั้นจึงลงนามในใบส่งผลงานเพื่อเป็นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่
        4.6 กรณีผู้ส่งงานประสงค์จะจำหน่ายผลงานนั้น ๆ ให้แจ้งราคาไว้ในใบส่งผลงาน
        4.7 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 กันยายน 2555 พร้อมกันทุกภูมิภาค
        4.8 ติดต่อส่งผลงานได้ตามสถานที่ต่อไปนี้
                 ภาคใต้                         ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
                                                     โทร. (074) 443-959
                 ภาคกลางและภาคตะวันออก   ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
                                                     โทร. (02) 221-3841/ (085) 087-9373
                 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                                      โทร. (043) 754-384
                 ภาคเหนือ                       ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                                      โทร. (053) 944-833
        4.9 การส่งและรับคืนผลงานเป็นความรับผิดชอบของศิลปินเจ้าของผลงาน

            อนึ่ง คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมเท่านั้นเพื่อเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ โดยคณะกรรมการดำเนินงานจะระวังรักษาผลงานที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย

5. คณะกรรมการ
         ธนาคารกสิกรไทยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ ดังนี้
 
       5.1 คณะกรรมการคัดเลือก
             ภาคกลางและภาคตะวันออก
                     อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ                             ประธานกรรมการ
                     รองศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์                       กรรมการ
                     รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ              กรรมการ
                     รองศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี                 กรรมการ
                     รองศาสตราจารย์จิระพัฒน์ พิตรปรีชา                กรรมการ
                     รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ                กรรมการ
                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต              กรรมการ


              ภาคเหนือ
                      รองศาสตราจารย์พงศ์เดช  ไชยคุตร                 ประธานกรรมการ
                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ                    กรรมการ
                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  เสาว์คง                  กรรมการ
                      อาจารย์พิชัย  กรรณกุลสุนทร                          กรรมการ
                      อาจารย์คามิน เลิศชัยประเสริฐ                         กรรมการ

                     
              ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                     อาจารย์นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน                     ประธานกรรมการ
                     อาจารย์ทวี  รัชนีกร                                        กรรมการ 
                     อาจารย์ผ่อง  เซ่งกิ่ง                                       กรรมการ 
                     อาจารย์โชคชัย  ตักโพธิ์                                  กรรมการ 
                     อาจารย์นิพนธ์ ขันแก้ว                                    กรรมการ


               ภาคใต้
                     อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล                                   ประธานกรรมการ
                     รองศาสตราจารย์พิเชษฐ์  เปียร์กลิ่น                  กรรมการ
                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล  คงทอง                      กรรมการ
                     อาจารย์จรูญ  ศรียะพันธุ์                                 กรรมการ
                     อาจารย์ปริทรรศ  หุตางกูร                               กรรมการ

        5.2 คณะกรรมการตัดสิน
                      ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด  นิ่มเสมอ               ประธานกรรมการตัดสิน
                      อาจารย์นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน                     กรรมการ
                      ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม          กรรมการ
                      ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน                               กรรมการ
                      ศาสตราจารย์อิทธิพล  ตั้งโฉลก                         กรรมการ
                      ศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง                             กรรมการ
                      รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข                      กรรมการ
                      รองศาสตราจารย์พงศ์เดช  ไชยคุตร                   กรรมการ
                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  โกอุดมวิทย์                 กรรมการ
                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง             กรรมการ
                      อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ                                กรรมการ
                      อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล                                     กรรมการ
                      รองศาสตราจารย์พิษณุ  ศุภนิมิตร                       กรรมการและเลขานุการ
                      อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา                       ผู้ช่วยเลขานุการ
 
6. การคัดเลือกและตัดสิน
      6.1 การคัดเลือกและตัดสินแบ่งเป็น
            - รอบคัดเลือก ณ ภูมิภาคที่ส่งผลงาน โดยคณะกรรมการคัดเลือกในแต่ละภาคเป็นผู้พิจารณา
            - รอบตัดสิน ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ โดยคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้พิจารณา
      6.2 การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการตัดสิน ถือว่าเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้
      6.3 คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินทรงสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่เหมาะสมและมีคุณภาพเพื่อรับรางวัลและเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ
      6.4  คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินทรงสิทธิ์ในการงดหรือเพิ่มรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้
      6.5 ผลการตัดสินรอบสุดท้ายจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์  www.kasikornbank.com 
      และผ่านทางสื่อมวลชน

7. รางวัล
            รางวัลแบ่งออกเป็น 13 รางวัล รวมเงินรางวัล 1.4 ล้านบาท ได้แก่
     7.1 รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 300,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล
     7.2 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 200,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล
     7.3 รางวัลพิเศษ จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัลละ 70,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล


         * เงินสมนาคุณผลงานละ 5,000 บาท สำหรับผลงานของศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงนิทรรศการจะได้รับภายหลังร่วมแสดง  ยกเว้นผู้ที่ได้รับรางวัล

 8. กรรมสิทธิ์ของงานที่ได้รับรางวัล
    8.1 งานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลชนะเลิศ และรางวัลพิเศษให้ตกเป็นสมบัติของธนาคารกสิกรไทย
    8.2 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบผลงานบางชิ้นให้แก่หน่วยราชการและองค์กรต่าง ๆ
    8.3 ผลงานที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลและร่วมแสดงนิทรรศการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานและการจัดพิมพ์ผลงานเพื่อเป็นวิชาการและประโยชน์ต่อสาธารณะ

 9. กำหนดการดำเนินการ
      9.1 การส่งผลงาน 
วันที่ 7-9 กันยายน 2555 เวลา 10.00-16.00 น. พร้อมกันทุกภูมิภาค
      9.2 การคัดเลือกระดับภูมิภาค
              - ภาคใต้                                       ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
              - ภาคกลางและตะวันออก                 ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
              - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
              - ภาคเหนือ                                    ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      9.3 การตัดสินรอบสุดท้าย ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ (อาคารพหลโยธิน)
      9.4 มอบรางวัลและการแสดงนิทรรศการ 
      มอบรางวัล วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน
การแสดงนิทรรศการ วันที่ 6 ธันวาคม 2555 - 31 มกราคม 2556 เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ (อาคารพหลโยธิน)


10. ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล ให้ศิลปินผู้ส่งงานรับงานคืน ดังนี้
      10.1  ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ  สามารถรับคืนได้ที่จุดส่งผลงานในแต่ละภูมิภาค ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 โดยจะได้รับค่าขนส่งคนละ 1,000 บาท และหากพ้นกำหนดเวลาการรับงานคืนตามที่ประกาศแล้ว คณะกรรมการดำเนินการไม่อาจรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันจะพึงมีได้
      10.2  ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล แต่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ สามารถรับคืนได้ที่จุดรับงานตามภูมิภาค ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  โดยจะได้รับเงินค่าสมนาคุณคนละ 5,000 บาท ตามหมายเหตุในข้อ 7  และหากพ้นกำหนดเวลาการรับงานคืนตามที่ประกาศแล้ว คณะกรรมการดำเนินการไม่อาจรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันจะพึงมีได้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย 0 2470 2653-8

 

                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 
                                                                                ธนาคารกสิกรไทย

ข่าวสารอัพเดท

'ค่ายศิลปะสัญจรสู่สถานศึกษา' กลยุทธ์ฝึกเด็กรักศิลปะร่วมสมัย

'ค่ายศิลปะสัญจรสู่สถานศึกษา' กลยุทธ์ฝึกเด็กรักศิลปะร่วมสมัย

ทรู ชวนโหลดแอพใหม่ “True Photo Contest”

ทรู ชวนโหลดแอพใหม่ “True Photo Contest”

Solar Ivy..เถาวัลย์ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ และลม

Solar Ivy..เถาวัลย์ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ และลม

ECO Can

ECO Can

cardboard pc is ultimately green machine.

cardboard pc is ultimately green machine.

120 วัน ร่วมสร้างสรรค์เชียงใหม่มหานคร

120 วัน ร่วมสร้างสรรค์เชียงใหม่มหานคร

Windows 8 Apps : FreshPaint

Windows 8 Apps : FreshPaint

Exhibition​: Emporium Mirage of the Earth 13-21 Nov,12

Exhibition​: Emporium Mirage of the Earth 13-21 Nov,12

Asean Quiz ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015

Asean Quiz ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015

A visit to Monet’s paintings

A visit to Monet’s paintings

AEC-ASEAN ECONOMIC COMMUNITY คืออะไร

AEC-ASEAN ECONOMIC COMMUNITY คืออะไร

ประกวดออกแบบโลโก้ ฉลองครบรอบ 45 ปี สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ประกวดออกแบบโลโก้ ฉลองครบรอบ 45 ปี สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2555

ขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2555

exhibition : ประเทศเยอรมนีก็มีการ์ตูน นิทรรศการศิลปะการ์ตูนคอมิกส์ มังงะ & โค จากสถาบันเกอเธ่

exhibition : ประเทศเยอรมนีก็มีการ์ตูน นิทรรศการศิลปะการ์ตูนคอมิกส์ มังงะ & โค จากสถาบันเกอเธ่

แต่งภาพถ่ายด้วยเฟรมสวยๆกับ PicMix ฟรี

แต่งภาพถ่ายด้วยเฟรมสวยๆกับ PicMix ฟรี

โลกตะแคง (The Upside Down World of Philippe Ramette)

โลกตะแคง (The Upside Down World of Philippe Ramette)

อัพเดทแอพฯ ถ่ายรูปโดน ๆ สำหรับสาวกไอโฟน

อัพเดทแอพฯ ถ่ายรูปโดน ๆ สำหรับสาวกไอโฟน

Double A ดั๊บเบิ้ล เฮ เที่ยวฟรี ช๊อปฟรี 10 ล้านวอนที่เกาหลี

Double A ดั๊บเบิ้ล เฮ เที่ยวฟรี ช๊อปฟรี 10 ล้านวอนที่เกาหลี

รู้ให้รอบเรื่องบรรจุภัณฑ์

รู้ให้รอบเรื่องบรรจุภัณฑ์

งานโรงพิมพ์ รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

งานโรงพิมพ์ รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

× คุณได้เพิ่มสนค้าลงตะกร้า ดูสินค้าในตะกร้า