ข่าวสารน่าสนใจ

23 พฤษภาคม 2562

ประกวดออกแบบโลโก้ ฉลองครบรอบ 45 ปี สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ประกวดออกแบบโลโก้ ฉลองครบรอบ 45 ปี สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดโอกาสให้ผู้มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ ได้นำเสนอผลงานทางความคิด งานศิลปะ อันจะสามารถเป็นสื่อกลางในก ารประชาสัมพันธ์บริษัทฯ

 
เนื่องในโอกาสที่ดำเนินกิจก ารมาครบ 45 ปี ในปี พ.ศ. 2556 โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจะน ำมาใช้คู่กับโลโก้ของบริษัท ฯ ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตลอดปี พ.ศ. 2556

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้ าประกวด

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ การศึกษา และอาชีพ
ส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 3 ชิ้น
 
หลักเกณฑ์ในการประกวด
 • ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ ชัดเจน และมีเอกลักษณ์
 • ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องประกอบด้วยข้อความ “45th Anniversary”
 • ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอ ร์กราฟฟิกเท่านั้น
 • ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแ บบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอ ื่น
 • ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประก วดที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสายก ารบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยสามารถปรับแบบได้ตามความ เหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จร ิง
 • การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด
การจัดส่งผลงาน
 • พิมพ์ผลงานเป็นภาพสี และขาวดำ ขนาด 8 x 8 นิ้ว (ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบขอ งโลโก้) ลงบนกระดาษขนาด A3 และติดผลงานลงบนฟิวเจอร์บอร ์ดขนาด 16 นิ้ว x 16 นิ้ว โดยเว้นขอบด้านละ 1 นิ้ว
 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามา รถติดต่อได้ พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแ บบ และติดลงบนด้านหลังผลงานทุก ชิ้น
 • แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโป รแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator 10 / CS3) และ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น
 • แบบฟอร์มใบสมัคร จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ผลงาน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อ ง
 • ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตั วเอง ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดออกแบบโลโก้ 45 ปี” มาที่
  ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้น 9
  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
  99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
กำหนดการดำเนินงาน

ส่งผลงานได้ตั้งตแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 23 กันยายน 2555
ส่งผลงานภายในวันที่ 23 กันยายน 2555 (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย ์ต้นทาง)
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิ นผลงาน วันที่ 26-28 กันยายน 2555
ประกาศผลการประกวด วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทาง http://www.bangkokair.com/
 
รางวัลในการประกวด
 
1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท
ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลั บ กรุงเทพ – มัลดีฟส์ จำนวน 2 ที่นั่ง
และเงินสดจำนวน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1รางวัล มูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท
บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลั บ กรุงเทพ-สมุย จำนวน 2 ที่นั่ง
และเงินสดจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

3. รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 22,000 บาท
บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลั บ กรุงเทพ-เชียงใหม่ จำนวน 2 ที่นั่ง
และเงินสดจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ข่าวสารอัพเดท

'ค่ายศิลปะสัญจรสู่สถานศึกษา' กลยุทธ์ฝึกเด็กรักศิลปะร่วมสมัย

'ค่ายศิลปะสัญจรสู่สถานศึกษา' กลยุทธ์ฝึกเด็กรักศิลปะร่วมสมัย

ทรู ชวนโหลดแอพใหม่ “True Photo Contest”

ทรู ชวนโหลดแอพใหม่ “True Photo Contest”

Solar Ivy..เถาวัลย์ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ และลม

Solar Ivy..เถาวัลย์ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ และลม

ECO Can

ECO Can

cardboard pc is ultimately green machine.

cardboard pc is ultimately green machine.

120 วัน ร่วมสร้างสรรค์เชียงใหม่มหานคร

120 วัน ร่วมสร้างสรรค์เชียงใหม่มหานคร

Windows 8 Apps : FreshPaint

Windows 8 Apps : FreshPaint

Exhibition​: Emporium Mirage of the Earth 13-21 Nov,12

Exhibition​: Emporium Mirage of the Earth 13-21 Nov,12

Asean Quiz ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015

Asean Quiz ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015

A visit to Monet’s paintings

A visit to Monet’s paintings

AEC-ASEAN ECONOMIC COMMUNITY คืออะไร

AEC-ASEAN ECONOMIC COMMUNITY คืออะไร

ประกวดออกแบบโลโก้ ฉลองครบรอบ 45 ปี สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ประกวดออกแบบโลโก้ ฉลองครบรอบ 45 ปี สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2555

ขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2555

exhibition : ประเทศเยอรมนีก็มีการ์ตูน นิทรรศการศิลปะการ์ตูนคอมิกส์ มังงะ & โค จากสถาบันเกอเธ่

exhibition : ประเทศเยอรมนีก็มีการ์ตูน นิทรรศการศิลปะการ์ตูนคอมิกส์ มังงะ & โค จากสถาบันเกอเธ่

แต่งภาพถ่ายด้วยเฟรมสวยๆกับ PicMix ฟรี

แต่งภาพถ่ายด้วยเฟรมสวยๆกับ PicMix ฟรี

โลกตะแคง (The Upside Down World of Philippe Ramette)

โลกตะแคง (The Upside Down World of Philippe Ramette)

อัพเดทแอพฯ ถ่ายรูปโดน ๆ สำหรับสาวกไอโฟน

อัพเดทแอพฯ ถ่ายรูปโดน ๆ สำหรับสาวกไอโฟน

Double A ดั๊บเบิ้ล เฮ เที่ยวฟรี ช๊อปฟรี 10 ล้านวอนที่เกาหลี

Double A ดั๊บเบิ้ล เฮ เที่ยวฟรี ช๊อปฟรี 10 ล้านวอนที่เกาหลี

รู้ให้รอบเรื่องบรรจุภัณฑ์

รู้ให้รอบเรื่องบรรจุภัณฑ์

งานโรงพิมพ์ รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

งานโรงพิมพ์ รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

× คุณได้เพิ่มสนค้าลงตะกร้า ดูสินค้าในตะกร้า